- - - - - -
A+ R A-

Najlepszy Sportowiec

Regulamin przyznawania tytułu "Prymusa Szkoły"

 REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU PRYMUSA SZKOŁY

 W Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu od roku szkolnego 2017/2018 przyznawany jest tytuł „Prymusa Szkoły”.

Co roku otrzymuje go jeden uczeń szkoły podstawowej i jeden uczeń gimnazjum, który uzyskał średnią ocen co najmniej 5,5 (bez oceny dostatecznej) i spełnia co najmniej 4 z poniższych kryteriów.

I. Kryteria ubiegania się o tytuł „Prymusa Szkoły”:

Uczeń:

 • otrzymał ocenę wzorową z zachowania
 • promował szkołę poprzez sukcesy odnoszone w konkursach i zawodach na szczeblu powiatowym, rejonowym lub wojewódzkim
 • działał na rzecz klasy i szkoły (samorząd, imprezy szkolne i pozaszkolne)
 • Aktywnie uczestniczył w życiu środowiska lokalnego.

 II. Procedura wyłonienia „Prymusa Szkoły”

 1) Wychowawcy klas w oparciu o niniejszy regulamin sporządzają listę kandydatów ubiegających się o tytuł „Prymusa Szkoły” oraz pisemne uzasadnienie spełnienia powyższych kryteriów (załącznik 1). Wychowawcy są zobowiązani do dostarczenia uzasadnienia w terminie – 1 dzień po radzie klasyfikacyjnej.
2) Szkolna komisja weryfikacyjna z przedłożonych list wyłania ucznia, który kwalifikuje się do tytułu „Prymusa Szkoły” i przyznaje mu ten tytuł.
3) Skład komisji:

Przewodniczący – dyrektor szkoły (wicedyrektor szkoły)
Członkowie:
-Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
- Nauczyciele – przedstawiciele zespołów przedmiotowych (bloku humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego)
- Przedstawiciel Rady Pedagogicznej

III. Sposób nagradzania „Prymusa Szkoły”

O tytule Prymusa Szkoły dyrektor informuje podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.
Prymus Szkoły w nagrodę za swoje osiągnięcia otrzymuje:

 • dyplom „Prymusa Szkoły”
 • nagrodę rzeczową, nagrodę książkową ufundowaną przez Radę Rodziców
 • list gratulacyjny dla rodziców .

Ponadto nagrodzony zostaje wpisem do kroniki szkolnej oraz umieszczeniem na stronie internetowej szkoły.

IV. Forma podsumowania współzawodnictwa o tytuł „Prymusa Szkoły”

Podsumowanie współzawodnictwa odbywa się każdorazowo w dniu zakończenia roku szkolnego.

V. Postanowienia końcowe

Jeżeli żaden z kandydatów nie spełnia powyższych kryteriów – tytuł nie zostaje przyznany w danym roku szkolnym.
Posiedzenia komisji są protokołowane.

Opracowały:
Agnieszka Starczyńska
Łucja Maślany

 

Załącznik 1

UZASADNIENIE KANDYDATURY

NA PRYMUSA SZKOŁY PODSTAWOWEJ / GIMNAZJUM*

 

w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków

w roku szkolnym _____________________

 

Imię i nazwisko kandydata: _______________________________________________

Klasa: ________________________________________________________________

Średnia ocen na świadectwie: _____________________________________________

Ocena z zachowania: ____________________________________________________

 

 

Promocja szkoły  – sukcesy odnoszone w konkursach (szczebel):

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 Aktywność i systematyczność w zajęciach pozalekcyjnych:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Działalność na rzecz klasy i szkoły:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                                                                                                                            

Uczestnictwo w życiu środowiska lokalnego (kulturalnym i społecznym):

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

 Data i podpis wychowawcy: _____________________________________________

 

Najlepszy Sportowiec

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU NAJLEPSZEGO SPORTOWCA ROKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W WAŁCZU

Cel :

 1. Celem przyznania Tytułu jest wyłonienie najlepszego sportowca szkoły podstawowej w kategorii dziewcząt i chłopców w danym roku szkolnym.
 2. Propagowanie sportu i rekreacji wśród uczniów szkoły.
 3. Aktywizacja uczniów do reprezentowania szkoły w rozgrywkach sportowych oraz zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Termin:

 1. Od 1 września do końca roku szkolnego. Zasady: Tytuł Najlepszego Sportowca Roku może otrzymać każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu.

Zasady punktacji:

 1. Uczeń uzyskuje punkty zarówno w zawodach indywidualnych jak i drużynowych.
 2. W zawodach drużynowych punkty otrzymują wszyscy zawodnicy zespołu.
 3. Ilość przyznawanych punktów uzależniona jest od rangi zawodów oraz zajętego miejsca.
 4. Uczeń może również uzyskiwać punkty ,,na plus” za: a) Regularny udział w zajęciach pozalekcyjnych. b) Ustanowienie rekordu szkoły w konkurencjach lekkoatletycznych. c) Zachowanie fair – play podczas rywalizacji. d) Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów i imprez szkolnych.
 5. Uczeń może uzyskiwać punkty ,,na minus” za: a) Odmowę wzięcia udziału w zawodach bez konkretnej przyczyny lub w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zawodach. b) Prowadzenie niesportowego i niehigienicznego trybu życia – pali papierosy, spożywa alkohol oraz inne używki. c) Używa wulgaryzmów.
 6. Uczeń, którego zachowanie nie ulega zmianie (tzn. ponownie zostaje udowodnione prowadzenie niesportowego i niehigienicznego trybu życia) zostaje wycofany z udziału w konkursie i traci wszystkie uzyskane punkty.
 7. O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku jednakowej ich liczby ilość startów oraz najlepszy wynik.

Nagrody:

 1. Zwycięzcy rywalizacji w każdej kategorii otrzymują pamiątkowe dyplomy, nagrody oraz tytuł Najlepszego Sportowca Roku.

Postanowienia końcowe:

 1. Sportowcem szkoły może być uczeń, który ma co najmniej ocenę bardzo dobrą z wychowania fizycznego.
 2. Sportowcem szkoły może być uczeń, który ma co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania.
 3. Aktualny wykaz uczniów z punktacją wraz z regulaminem zamieszczany będzie na gazetce sportowej.
 4. Podsumowanie konkursu następuje w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nie objętych regulaminem.

 

PUNKTACJA DO REGULAMINU NA TYTUŁ NAJLEPSZEGO SPORTOWCA ROKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W WAŁCZU

Punktacja

1. Punkty za osiągnięcia sportowe

 • Zawody szkolne

1 miejsce - 6 pkt

2 miejsce - 4 pkt

3 miejsce - 3 pkt

4 miejsce - 2 pkt

Udział - 1 pkt

 • Zawody powiatowe

1 miejsce - 15

2 miejsce - 13

3 miejsce - 10

4 miejsce - 8

Udział – 4 pkt

 • Zawody wojewódzkie

1 miejsce - 30 pkt

2 miejsce - 25 pkt

3 miejsce - 22 pkt

Udział - 8 pkt

 • Zawody ogólnopolskie – udział – 35 pkt

2. Punkty dodatkowe:

 • regularny udział w zajęciach pozalekcyjnych przez cały rok szkolny – plus 10 punktów,
 • ustanowienie rekordu szkoły w konkurencji lekkoatletycznej – plus 10 punktów,
 • zachowanie fair – play podczas rywalizacji sportowej – plus od 1 do 5 punktów,
 • pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów i imprez sportowych – plus od 1 do 5 punktów,
 • odmowa wzięcia udziału w zawodach bez konkretnej przyczyny lub nieusprawiedliwiona nieobecność na zawodach – minus 10 punktów,
 • używanie wulgaryzmów podczas zajęć sportowych, zawodów i imprez sportowych – minus od 1 do 5 punktów,
 • prowadzenie niesportowego i niehigienicznego trybu życia – palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz innych używek – minus 10 punktów,
 • ponowne udowodnienie prowadzenia niesportowego i niehigienicznego trybu życia – wycofanie z udziału w konkursie, strata wszystkich uzyskanych dotychczasowo punktów.
 1. Punkty za zachowanie:
 • wzorowe - 8 pkt.
 • bardzo dobre - 6 pkt.

Maja

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w WałczuMądra, sympatyczna, grzeczna dziewczyna.

Amelia

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu Milutka, fajniutka, buzia jej się nie zamyka, pozytywnie zakręcona.

Bartłomiej

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu Cichy i zabawny.

Maciej

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu Przystojniak, pozytywna osoba.

Paulina

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu Miła, najlepsza przyjaciółka.