- - - - - -
A+ R A-

Sukcesy

Najlepszy Sportowiec

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU NAJLEPSZEGO SPORTOWCA ROKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W WAŁCZU

Cel :

 1. Celem przyznania Tytułu jest wyłonienie najlepszego sportowca szkoły podstawowej w kategorii dziewcząt i chłopców w danym roku szkolnym.
 2. Propagowanie sportu i rekreacji wśród uczniów szkoły.
 3. Aktywizacja uczniów do reprezentowania szkoły w rozgrywkach sportowych oraz zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Termin:

 1. Od 1 września do końca roku szkolnego. Zasady: Tytuł Najlepszego Sportowca Roku może otrzymać każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu.

Zasady punktacji:

 1. Uczeń uzyskuje punkty zarówno w zawodach indywidualnych jak i drużynowych.
 2. W zawodach drużynowych punkty otrzymują wszyscy zawodnicy zespołu.
 3. Ilość przyznawanych punktów uzależniona jest od rangi zawodów oraz zajętego miejsca.
 4. Uczeń może również uzyskiwać punkty ,,na plus” za: a) Regularny udział w zajęciach pozalekcyjnych. b) Ustanowienie rekordu szkoły w konkurencjach lekkoatletycznych. c) Zachowanie fair – play podczas rywalizacji. d) Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów i imprez szkolnych.
 5. Uczeń może uzyskiwać punkty ,,na minus” za: a) Odmowę wzięcia udziału w zawodach bez konkretnej przyczyny lub w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zawodach. b) Prowadzenie niesportowego i niehigienicznego trybu życia – pali papierosy, spożywa alkohol oraz inne używki. c) Używa wulgaryzmów.
 6. Uczeń, którego zachowanie nie ulega zmianie (tzn. ponownie zostaje udowodnione prowadzenie niesportowego i niehigienicznego trybu życia) zostaje wycofany z udziału w konkursie i traci wszystkie uzyskane punkty.
 7. O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku jednakowej ich liczby ilość startów oraz najlepszy wynik.

Nagrody:

 1. Zwycięzcy rywalizacji w każdej kategorii otrzymują pamiątkowe dyplomy, nagrody oraz tytuł Najlepszego Sportowca Roku.

Postanowienia końcowe:

 1. Sportowcem szkoły może być uczeń, który ma co najmniej ocenę bardzo dobrą z wychowania fizycznego.
 2. Sportowcem szkoły może być uczeń, który ma co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania.
 3. Aktualny wykaz uczniów z punktacją wraz z regulaminem zamieszczany będzie na gazetce sportowej.
 4. Podsumowanie konkursu następuje w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nie objętych regulaminem.

 

PUNKTACJA DO REGULAMINU NA TYTUŁ NAJLEPSZEGO SPORTOWCA ROKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W WAŁCZU

Punktacja

1. Punkty za osiągnięcia sportowe

 • Zawody szkolne

1 miejsce - 6 pkt

2 miejsce - 4 pkt

3 miejsce - 3 pkt

4 miejsce - 2 pkt

Udział - 1 pkt

 • Zawody powiatowe

1 miejsce - 15

2 miejsce - 13

3 miejsce - 10

4 miejsce - 8

Udział – 4 pkt

 • Zawody wojewódzkie

1 miejsce - 30 pkt

2 miejsce - 25 pkt

3 miejsce - 22 pkt

Udział - 8 pkt

 • Zawody ogólnopolskie – udział – 35 pkt

2. Punkty dodatkowe:

 • regularny udział w zajęciach pozalekcyjnych przez cały rok szkolny – plus 10 punktów,
 • ustanowienie rekordu szkoły w konkurencji lekkoatletycznej – plus 10 punktów,
 • zachowanie fair – play podczas rywalizacji sportowej – plus od 1 do 5 punktów,
 • pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów i imprez sportowych – plus od 1 do 5 punktów,
 • odmowa wzięcia udziału w zawodach bez konkretnej przyczyny lub nieusprawiedliwiona nieobecność na zawodach – minus 10 punktów,
 • używanie wulgaryzmów podczas zajęć sportowych, zawodów i imprez sportowych – minus od 1 do 5 punktów,
 • prowadzenie niesportowego i niehigienicznego trybu życia – palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz innych używek – minus 10 punktów,
 • ponowne udowodnienie prowadzenia niesportowego i niehigienicznego trybu życia – wycofanie z udziału w konkursie, strata wszystkich uzyskanych dotychczasowo punktów.
 1. Punkty za zachowanie:
 • wzorowe - 8 pkt.
 • bardzo dobre - 6 pkt.

Regulamin przyznawania tytułu FERPLEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU FERPLEJ
W SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W WAŁCZU

Fair play to podstawowa norma wartości w sporcie i główna zasada olimpizmu. Jest wyrazem postawy reprezentowanej na boisku, gdzie zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Postawa ta cechuje się przestrzeganiem przepisów gry i odrzuceniem korzyści wynikłych z błędów sędziego oraz różnego rodzaju oszustw sportowych. Zachowanie fair play dotyczy każdego i nie ogranicza się tylko do sportowych aren. Uczciwość, honor i szczerość powinny bowiem przyświecać w życiu codziennym. Fair play jest sposobem bycia. To poszanowanie innego człowieka, które wyraża się przez lojalność, poczucie sprawiedliwości i wspaniałomyślności, szacunek i tolerancję. Postawa fair play to umiejętność współpracy i akceptacja uniwersalnych wartości.

Cel :

Celem przyznania tytułu jest promowanie idei fair play, poprzez uhonorowanie osób wyróżniających się postawą „fair play”.  Przyznanie tytułu / nagrody ucznia FERPLEJ ma na celu promowanie w społeczności uczniowskiej postawy godnej naśladowania w różnych aspektach życia.

§ 1

Tytuł Ucznia Ferplej jest skierowany do uczniów klas  IV –VII oraz klas gimnazjalnych.

§ 2

Tytuł przyznawany jest za dany rok szkolny uczniom klas IV –VII szkoły podstawowej oraz  klas gimnazjalnych.

§ 3

W ostatnim tygodniu maja każda klasa wytypuje ze swojego grona uczniów - kandydatów - uzasadniając pisemnie swój wybór.

§ 4

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

a) przestrzegać zasad i regulaminów obowiązujących w szkole,
b) właściwie reagować na przejawy złego zachowania i stawać w obronie pokrzywdzonych,
c) pomagać innym, cechować się uczciwością, wrażliwością i odpowiedzialnością,
d) dbać o kulturę języka,
e) wykazywać się aktywną postawą w pracy na rzecz klasy, szkoły oraz społeczności pozaszkolnej,
f) okazywać szacunek wobec nauczycieli, pracowników szkoły oraz innych uczniów,
g) reprezentować szkołę w konkursach lub zawodach sportowych,
h) dbać o dobro wspólne, mienie szkoły, szanować wspólną własność.

§ 5

Opis kandydata:

- Wykazuje się wzorowym zachowaniem i kulturą osobistą,
- Postępuje uczciwie i zgodnie z ustalonymi regułami, nie oszukuje innych,
- Jest zawsze gotowy do niesienia pomocy, młodszym słabszym, potrzebującym,
- Chętnie działa jako woluntariusz,
- Jest lubiany przez uczniów i nauczycieli, cieszy się powszechnym uznaniem wśród społeczności szkolnej,
- Wyraża własne zdanie w sposób kulturalny i rzeczowy,
- Postępuje w sposób obiektywy, rozumiejąc każdą stronę,
- Współpracuje i organizuje współpracę,
- Przyjmuje krytykę z godnością, łagodzi konflikty,
- Ma uznanie i autorytet wśród społeczności szkolnej,
- Poprzez szczególną i odważną postawę (wyróżniający czyn) zapisał się w pamięci uczniów i nauczycieli szkoły zyskując uznanie i szacunek społeczności szkolnej i środowiska.

§ 6

1. Zgłoszenie kandydatury zweryfikuje Komisja Tytułu Ferplej pod przewodnictwem Dyrektora Szkoły z udziałem przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego, opiekuna SU, Rzecznika Praw Ucznia oraz przedstawicieli zespołów przedmiotowych.
2. Oceny wniosków o przyznanie nagrody oraz wyboru zwycięzców i nagrodzonych dokonuje Komisja Tytułu Ferplej.
3. Pracami Komisji Tytułu Ferplej kieruje jej Przewodniczący.
4. O liczbie członków Komisji Tytułu Ferplej i jej składzie osobowym w danym roku Decyduje  Dyrekcja SP 5.
5. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów – każdy członek Komisji posiada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
6. Spośród kandydatów drogą głosowania wybrany zostanie UCZEŃ FERPLEJ.
7. Nagrodę Ferplej przyznaje Dyrekcja SP 5 na wniosek Komisji Tytułu Ferplej.
8. Rada Rodziców ustanawia dla zwycięzcy nagrodę.

Alicja

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w WałczuMiła, dobrze biega, śmieszna, pomocna.

Aleksandra

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu Sympatyczna, zawsze pomocna, daje dobre rady.

Oliwia

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu Zawsze pozytywnie nastawiona.

Cezary

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu Bardzo dobry przyjaciel, godny zaufania, zabawny.

Kacper

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu Dobry przyjaciel, zabawny, daje dobre rady, pracowity.